Open Access

„Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, monografiím, konferenčním publikacím a dalším cenným informačním zdrojům.”

Hlavními cíli otevřeného přístupu je zajištění rychlé bezbariérové komunikace vědeckých informací, umožnění rychlejšího rozvoje vědecké spolupráce a s tím související zpřístupnění aktuálních výzkumných informací a dat nejen odborníkům, ale také laické veřejnosti.

Přínosy otevřeného přístupu

 • Zvýšení viditelnosti a dostupnosti vědecké práce
 • Zvýšení kvality výzkumu i úrovně vzdělání díky přístupu k většímu množství informačních zdrojů
 • Zvýšení citovanosti a prestiže vědce i jeho pracoviště
 • Efektivnější využití výsledků i financí (eliminace duplicity)
 • Rozšíření možností evaluace výsledků výzkumu a vývoje
 • Rychlejší sdílení znalostí a nejnovějších poznatků, zefektivnění vědecké komunikace ve vědeckém a akademickém prostředí
 • Rozšíření možností evaluace výsledků výzkumu a vývoje
 • Sdílení odborných a recenzovaných informací bez finančních a právních nebo technických bariér
 • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity

Horizont Evropa - výzkumný a inovační rámcový program pro období 2021–2027, který navazuje na Horizont 2020. Podrobnosti tohoto programu by měly být schváleny a představeny, dle dostupných informací, v první polovině roku 2021.

Open Access week

Open Access week je mezinárodní projekt zaměřený na propagaci využívání otevřeného přístupu k informacím (nejen) v knihovnách a vědeckých institucích.

Tato akce se pravidelně koná v říjnu a zapojují se do ní české i zahraniční vědecké instituce.

Více informací naleznete např. http://www.openaccessweek.org/ nebo na české stránce https://openaccess.cz/open-access-week/.

Publikování v OA

Existují dva základní modely, jak lze publikovat v režimu Open Access:

 • Zlatá cesta (gold road) - autoři své odborné články publikují v OA časopisech, recenzní řízení a otevřený přístup zajišťují vydavatelé.
 • Zelená cesta (green road) - cesta autoarchivace; autoři své preprinty nebo postprinty zpřístupňují ve vlastních otevřených repozitářích (osobních, institucionálních, předmětových).

Formy publikování v OA časopisech

 • Plný Open Access přístup – náklady na publikování článku v otevřeném periodiku nese plně vydavatel. Články jsou dostupné ihned po vydání.
 • Open Access s časovým embargem – vydavatel umožní zpřístupnit plný text článku až po uplynutí určitého časového intervalu (běžně 6–24 měsíců od vydání).
 • Hybridní model Open Access – autor hradí APC a vydavatel následně článek volně zpřístupní v tradičním komerčním časopise. V praxi jsou pak články vydané přes OA dostupné bez nutnosti předplatného. U hybridních časopisů v řadě případů dochází k tzv. double dippingu, kdy instituce zaplatí za autora poplatek za možnost publikování a zároveň titul i odebírá přes předplatné.

Otevřené repozitáře v České republice

Otevřené repozitáře v zahraničí

Politiky vydavatelů

Politiky poskytovatelů

Další volně dostupné a otevřené zdroje

Více informací k otevřenému přístupu naleznete na:

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.