Knihovní rada

Knihovní rada AK JU (dále jen „KR“) je poradním orgánem rektora JU pro oblast informačních zdrojů spravovaných AK JU.
KR se vyjadřuje především ke koncepci jednotlivých klíčových činností AK JU, ke globálním principům přidělování finančních prostředků pro doplňování knihovních a jiných informačních fondů AK JU, k návrhům pro zlepšení činnosti AK JU a k návrhům Knihovního a Organizačního řádu AK JU.

KR má členy stálé a jmenované. Stálými členy KR jsou z titulu své funkce:

  • pověřený prorektor,
  • ředitel AK JU

Další členy KR jmenuje a odvolává:

  • děkan fakulty z řad pedagogických a vědeckých pracovníků fakulty,
  • ředitel AK JU,
  • předseda Akademického senátu JU z řad studentské komory AS JU,
  • ředitel Biologického centra AV ČR.

Funkci předsedy KR vykonává příslušný prorektor. Předseda KR může jmenovat svého zástupce.
Předseda KR ve spolupráci s ředitelem knihovny svolává minimálně dvakrát do roka zasedání KR.

Složení Knihovní rady

Předseda:
PhDr. Pavel Král, Ph.D.
prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

Členové:
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF)
Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D. (FF)
Ing. Antonín Kouba, Ph.D. (FROV)
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (PF)
Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (PřF)
Ing. Eva Křížková (TF)
Ing. Jaromír Kadlec, Ph.D. (FZT)
Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. (ZSF)
Ing. Helena Vorlová (AK)
Mgr. Jana Kubíková (AK)
RNDr. Petr Švácha, CSc. (BC AV ČR)
Mgr. František Vorel (BC AV ČR)

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies