Otevřený přístup

 buffer_4017483

"Open Access" logo by art designer at PLoS is licensed under CC BY-SA 3.0.

 

Otevřený přístup je jedním ze základních kamenů otevřené vědy.

Jedná se o publikační režim, který umožňuje okamžitý, trvalý a bezplatný online přístup k vědeckým výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu – tedy k recenzovaným vědeckým časopiseckým článkům, příspěvkům ve sbornících, monografiím či datovým souborům.

Přínosy otevřeného přístupu: 

 • Zvýšení viditelnosti a dostupnosti vědecké práce.
 • Zvýšení kvality výzkumu i úrovně vzdělání díky přístupu k většímu množství informačních zdrojů.
 • Zvýšení citovanosti a prestiže vědce i jeho pracoviště.
 • Efektivnější využití výsledků i financí (eliminace duplicity).
 • Rozšíření možností evaluace výsledků výzkumu a vývoje.
 • Rychlejší sdílení znalostí a nejnovějších poznatků, zefektivnění vědecké komunikace ve vědeckém a akademickém prostředí.
 • Sdílení odborných a recenzovaných informací bez finančních a právních nebo technických bariér.
 • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity.

Cesty otevřeného přístupu:

 • Zelená cesta (Green Route)

Vedle publikování v tradičních uzavřených časopisech autor uloží rukopis do digitálního archivu – repozitáře (osobního, institucionálního, předmětového), a to buď ve verzi před recenzním řízením (tzv. preprint) nebo po něm (postprint). Verze, licence, míra zpřístupnění a případné časové embargo se řídí licenčními podmínkami, které autor podepisuje ve smlouvě s vydavatelem.

 • Zlatá cesta (Gold Route)

Autor publikuje text ve vědeckých recenzovaných časopisech a vydavatel dá konečnou verzi textu okamžitě volně k dispozici na internet. Náklady na zveřejnění textu (tzv. APC – Article Processing Charge) zpravidla hradí vydavateli autor.

 • Diamantová cesta, někdy označována jako Platinová cesta (Diamond/Platinum Route)

Časopisy a články v nich jsou voně (bezplatně) přístupné, také publikování v těchto časopisech je pro autory bezplatné. Náklady na provoz časopisu nese nakladatel. Forma financování může být různá, například granty, prostřednictvím institucí či společenství institucí (výzkumné instituce nebo univerzity), z dobrovolnické činnosti, případně také z reklamy.

 

Formy publikování v časopisech s otevřeným přístupem:

 • Plný přístup Open Access

Text je publikován v otevřeném periodiku a je ihned dostupný, náklady na publikování (APC) nese vydavatel.

 • Open Access s časovým embargem

Text je uvolněn pro bezplatné využití až po uplynutí určité doby od vydání, zpravidla po 6 až 24 měsících.

 • Hybridní model Open Access

Nejčastěji se jedná o původně tradiční časopis, který je přístupný na základě předplatného. Autor článku uhradí náklady na publikování a vydavatel následně článek volně zpřístupní v komerčním časopise. V praxi jsou pak články vydané jako Open Access dostupné bez nutnosti předplatného. U hybridních časopisů v řadě případů dochází k tzv. double dippingu, kdy instituce zaplatí za autora poplatek za možnost publikování a zároveň titul i odebírá v rámci svého předplatného.

 

Užitečné odkazy

Otevřené časopisy

lze vyhledat v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 

Otevřené repozitáře v České republice:

DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

DKNAV - digitální knihovna Akademie věd ČR (časopisy ústavů AV, od roku 2016 neaktualizováno).

Digitální repozitář Univerzity Karlovy v Praze.

Digitální knihovna Univerzity Pardubice.

Národní úložiště šedé literatury - NUŠL.

DML-CZ - digitální knihovna české matematické literatury.

 

Otevřené repozitáře v zahraničí:

OpenAIRE - platforma pro otevřené publikování dokumentů a vědeckých dat vzniklých v rámci 7. rámcového programu Evropské komise a HORIZON 2020

DOAR (Directory of Open Access Repositories) - adresář institucionálních repozitářů celého světa nabízejících svůj obsah volně k dispozici

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - slouží k vyhledávání záznamů institucionálních a oborových repozitářů

DOAB (Directory of Open Access Books) - registr volně dostupných recezovaných knih vydaných v rámci Open Access licencí

 

Open Access Week

Open Access Week je mezinárodní projekt zaměřený na propagaci využívání otevřeného přístupu k informacím (nejen) v knihovnách a vědeckých institucích. Tato akce se pravidelně koná v říjnu a zapojují se do ní české i zahraniční vědecké instituce.

Více informací naleznete na mezinárodní stránce projektu, případně na české stránce.

 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies