Historie rybářské knihovny

Unikátní rybářská knižní sbírka Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má za sebou dlouhou a zajímavou historii. V roce 1921 byla spolu s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým (VÚRH) založena i knihovna, a ačkoliv se vlastní vznik knihovny datuje do 20. let minulého století, jsou zde materiály z mnohem starších výzkumných stanic působících na území Čech a Moravy již od poloviny 19. století. Jedná se převážně o tisky a další materiály týkající se rybářství a příbuzných oborů (ichtyologie, hydrobiologie…).

Zásadně do rozvoje knihovny zasáhl Rudolf Berka, který v roce 1959 založil a až do roku 1992 vedl oborové a dokumentační středisko. Středisko vydávalo dokumentační zpravodaj pro pracovníky výzkumu, zpracovávalo studijní zprávy a překlady, pořizovalo kvalifikované rešerše, koordinovalo celorepublikové získávání odborné a vědecké rybářské literatury.

Knihovna utrpěla nemalé škody při srpnových povodních v roce 2002, avšak celý fond, s výjimkou 1 500 knihovních jednotek, byl zachráněn. Následně se v roce 2009 knihovna stala součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU, která vznikla sloučením Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického a katedry rybářství Zemědělské fakulty JU (dnes Ústav akvakultury FROV JU). Velmi zásadní byla i léta nedávno minulá, kdy se knihovna 1. ledna 2012 stala pobočkou Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v létě roku 2013 se stěhovala do nových prostor ve Vodňanech. Díky projektu CENAKVA fakulta kompletně zrekonstruovala své prostory ve Vodňanech a vytvořila tak tomuto celorepublikovému unikátu odpovídající zázemí.

V současnosti knihovna poskytuje informační a knihovnické služby zejména studentům a zaměstnancům Fakulty rybářství a ochrany vod JU, ale i široké odborné veřejnosti. Spravuje unikátní specializovaný fond dokumentů o velikosti cca 20 tisíc knihovních jednotek z oboru rybářství, hydrobiologie, ichtyologie, akvakultury a příbuzných věd. Knihovna nedisponuje volným výběrem, většina dokumentů je umístěna ve skladu, k vyhledávání je proto nutné využít knihovní katalog či seznamy periodik umístěné na webu knihovny. Knihovna provádí retrokatalogizaci fondu, převážná část dokumentů je přístupná prostřednictvím online katalogu Akademické knihovny, zbývající dokumenty lze vyhledat v autorském lístkovém katalogu v knihovně. Většina dokumentů je přístupná absenčně.

Významnou část fondu knihovny tvoří odborná česká a zejména zahraniční periodika v tištěné i elektronické podobě. Řada titulů je v České republice unikátní a hodnotná je i ucelenost kolekcí. Tituly jako např. Aquaculture či Rybářství knihovna odebírá nepřetržitě více než 60 let. Knihovna spolupracuje také se zahraničními institucemi, se kterými provádí meziknihovní výměnu dokumentů, jež je vedle nákupu významným zdrojem získávání odborných časopisů.

Knihovna uchovává a zpřístupňuje zajímavé knižní kolekce. Významným knihovním celkem je tzv. Balonova knihovna darovaná československým rodákem, ichtyologem prof. Eugenem K. Balonem (1930-2013) působícím v Kanadě. Historickou a cennou sbírkou je tzv. Absolonova knihovna obsahující knihy z pozůstalosti archeologa prof. Karla Absolona (1877-1960). Fond knihovny VÚRH ve Vodňanech absorboval také cenné knižní fondy z původních detašovaných pracovišť VÚRH.

Roku 2015 věnoval knihovně celou svou osobní sbírku knih a dokumentů hydrobiolog Tomislav Petr. Knihovna T. Petra obsahuje cenné publikace z rybářství, hydrobiologie, vodního hospodářství a dalších příbuzných oborů ze všech kontinentů.

V roce 2014 obohatily fond knihovny dva významné dary – osobní knihovny limnologa doc. Petra Obrdlíka a hydrobiologa prof. Vladimíra Sládečka. Obě kolekce obsahují dokumenty zejména z oblasti hydrobiologie, limnologie, ochrany vod a vodního hospodářství.
Knihovna sídlí v přízemí hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech. V knihovně je jedno studijní místo s přístupem do knihovního katalogu a online databází předplácených Jihočeskou univerzitou. Čtenáři ve studovně najdou aktuální tištěná periodika, příruční fond, sbírku dizertací, Balonovu knihovnu, Sládečkovu knihovnu, Knihovnu P. Obrdlíka a kompletní sbírku Metodik VÚRH Vodňany a Bulletinu VÚRH.

Knihovna je zapojena do meziknihovní výpůjční služby, zapůjčuje a objednává knihy a kopie z časopisů z českých a ve spolupráci s NK ČR i ze zahraničních knihoven.

Knihovna je od roku 2014 aktivním členem International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC) a European Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (EURASLIC).

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.