Akademická knihovna Jihočeské univerzity

Otevřená data

Otevřená data

buffer_5768544

„Open Data“ logo free for non-commercial use, DMCA

 

Poskytovaná otevřená data odpovídají zásadě FAIR a jsou tedy:

 • Findable – vyhledatelná: data a související materiály musí mít dostatečně podrobná popisná metadata a také jedinečný a trvalý identifikátor, například identifikátor digitálního objektu DOI (Digital Object Identifier).

 • Accessible – dostupná: veškerá metadata i data by měla být srozumitelná lidem i počítačům a data by měla být uložena v důvěryhodném repozitáři.

 • Interoperable – interoperabilní: metadata by měla používat standardizované formáty a jazyky, standardy pro popis dat a řízených slovníků. Zároveň je důležité prolinkování mezi metadaty datové sady a dalších souvisejících publikací a výstupů, i propojení s autory, institucemi, dalšími projekty a výstupy.

 • Reusable – opakovaně využitelná: data jsou opatřena bohatým metadatovým popisem, k dispozici jsou jasné instrukce, informace o licenci a také o přístupnosti, původu a způsobu získání dat a jsou respektovány standardy obvyklé o daný obor.

 

Ne všechna otevřená data jsou FAIR (OPEN ≠ FAIR)

Obvyklá mylná představa je, že data, která vyhovují FAIR, musí být současně bez omezení otevřená. Cílem je při zpřístupnění dat dle principu „as open as possible, as closed as necessary“ – tedy „tak otevřeně, jak jen to je možné, tak omezeně, jak je to nezbytně nutné“.

Existuje řada případů, kdy nelze data ve výchozím nastavení otevřít, například data, na která se vztahují práva duševního vlastnictví nebo data, která jsou svou povahou citlivá.

 

Data Management Plan

DMP vychází z povinnosti uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data jako podmínky některých poskytovatelů financí (např. OP JAK, Horizon Europe). Je to živý dokument, který přesně popisuje „životní cyklus“ dat, tedy jak budou získána, jejich popis, metadata i veškeré etické a právní aspekty. Specifikuje úložiště dat a jejich zálohování, dlouhodobé uchování, zveřejnění a v neposlední řadě zodpovědné osoby a zdroje. DMP by měl vzniknout na samém začátku projektu a k jeho vytvoření lze využít spolehlivý online nástroj, například Data Stewardship Wizard.

 

Volně dostupné a otevřené zdroje 

arXiv – archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.

Caritas et Veritas - odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.

DOAJ: Directory of Open Access Journals - databáze časopisů s otevřeným přístupem, možnost vyhledávání dle názvu časopisu i jednotlivých článků.

Google Books - databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.

Google Scholar - vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.

PLoS JOURNALS - multioborová databáze společnosti Public Library of Science zpřístupňující plné texty elektronických časopisů.

RePEc - digitální knihovna tvořená dobrovolníky ze 75 zemí zaměřená na ekonomické obory.

Číst dál: Otevřená data

 • Přečteno: 234

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy

Existuje řada „vydavatelů“, kteří zneužívají princip Open Access ke svému obohacení. Tito „vydavatelé“ vytvářejí podvodné či pseudovědecké publikace a časopisy, jejichž primárním účelem je vybírání autorských poplatků. Pro predátorské časopisy či publikace je charakteristické, že neprocházejí kvalitním recenzním řízením a nedochází k ověřování/potvrzování uvedených informací recenzenty. Články publikované v těchto časopisech zpravidla nemají vysokou odbornou kvalitu a ve vědecké komunitě nebývají tyto časopisy vnímány jako důvěryhodné. 

Základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu poskytuje průvodce na stránce Vím, kde publikuji, případně původní verze Think. Check. Submit.  

Základní návod k ověření důvěryhodnosti konference poskytuje průvodce na stránce Think. Check. Attend.  

K tématu vyšlo mnoho článků, zajímavý přehledový článek vyšel v prosinci 2019 v časopise Nature.

Aktualizovaný seznam predátorských časopisů je možné nalézt například na webu https://www.openacessjournal.com.

Charakteristické znaky predátorských časopisů

 • Žádné či pouze fiktivní recenzní řízení.
 • Rychlé publikování článku (v řádu několika dní od zaslání článku vydavateli) 
 • nedodržování publikačních standardů.
 • Agresivní a vtíravá politika vydavatelů (zasílání e-mailů autorům, zvaní do redakčních rad a na konference jako key–note speaker). 
 • Nejasné informace ohledně autorských poplatků (výše poplatků často sdělována ex post).
 • Názvy časopisů jsou často zaměnitelné s jejich prestižními protějšky, např. přehození slova v názvu, přidané slovo, předložka nebo člen. 
 • Příliš obecné názvy časopisů. 
 • Uvádění jmen známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí. 
 • Stejná redakční rada pro více časopisů jednoho vydavatele. 
 • Neexistující nebo nepřesné kontaktní údaje (obecné emailové adresy, kontaktní formuláře, fiktivní adresa společnosti nebo jen P.O. BOX). 
 • Zavádějící indexace časopisu (nepravdivá indexace, indexy nízké úrovně nebo formální seznamy).  
 • Fiktivní metriky nebo lživá tvrzení o výši impakt faktoru a indikátorech ve Scopusu. 
 • Velké množství plagiátů. 

 

Typy publikací s možným predátorským jednáním:

 • Samostatné časopisy 
 • Kolekce časopisů jednoho vydavatele 
 • Konference (samotné akce nebo také sborník publikovaný např. v predátorském časopise) 
 • Knihy – vydavatelé typu tzv. vanity press (vydání na zakázku), kde autor platí za publikování knihy, nicméně vydavatel nezajistí běžné redakční práce

Například Lambert Academic Publishing, součást Omniscriptum Publishing Group (dříve VDM Verlag Dr. Müller), nejčastěji oslovuje absolventy s nabídkou publikování závěrečné práce. Princip je stejný jako u časopisů – chybějící kontrola kvality, vysoké náklady, nízká čtenost, nemožnost následně výsledky publikovat u seriózního vydavatele.  

Proč jsou predátorské časopisy „nebezpečné“?

Časopisy neprojdou kvalitním recenzním řízením. Jejich obsah je diskutabilní, publikované informace nemusí být důvěryhodné, mohou obsahovat i závažné chyby nebo zavádějící závěry.

Autor nedostane své výsledky k požadované vědecké komunitě, čtenost a citovanost takových časopisů je diskutabilní.

Protože jsou výsledky již publikované/zveřejněné, není možné je využít znovu pro seriózní časopis.

Diskuse s takovým vydavatelem ohledně stažení (popř. opravy) článku nebývá úspěšná.

Autor spojí své jméno s nedůvěryhodným vydavatelem, což snižuje jeho reputaci. Časopis zůstává dohledatelný a „není cesty zpět“.

Možnosti odhalení predátora a ověření kvality časopisu

 • Ověření uváděné hodnoty impact faktoru v rejstříku Journal Citation Reports databáze Web of Science; případně ověření indexace časopisu v databázi Scopus nebo ERIH+
 • Kontrola časopisu podle ISSN v registruROAD
 • Ověření, zda časopis není uveden na Beallově seznamu (Beall’s List -  archiv)predátorských časopisů. Důležitá poznámka: poslední aktualizace Beallova seznamu proběhla v lednu 2017, kdy byl blog zrušen. 
 • Časopisy napodobující identitu odborného časopisu (hijacked journal – archiv) naleznete zde. 

Příklady některých predátorských praktik

 1. Zavádějící metriky
  • Advance Science Index 
  • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) 
  • Global Impact Factor 
  • General Impact Factor 
  • Impact Factor Services for International Journals (I.F.S.I.J.) 
  • IndexCopernicus 
  • Journal Influence Factor 
  • Universal Impact Faktor 

 2. Zaměnitelné identity

   Predátor 

   Originál 

   The International Journal of Engineering and Science 

   International Journal of Engineering Science 

   Veliger 

   The Veliger 

   Journal of Environmental & Analytical Toxicology 

   Journal of Analytical Toxicology 


 3. Odcizená identita

  Predátor: ARCTIC Journal (https://arcticjournal.org/index.html) 

  Originál: ARCTIC Journal (https://arctic.ucalgary.ca/about-arctic-journal 

Predátorské konference 

Stále častěji se také můžeme setkat s pořádáním predátorských konferencí, jejichž hlavním účelem je vybírání konferenčních poplatků. Pozvánka na takovou konferenci se často podobá spíše nabídce cestovní kanceláře než pozvánce ke sdílení odborných informací. Základní znaky predátorských konferencí naleznete na https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/. 

Zdroje k tématu predátorských časopisů

PLANKOVÁ, Jindra. Informační predátoři a jiná řešení. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-07-01]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2016/plankova-jindra.pdf. 

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z: https://www.academia.edu/25306033/Predátorské_časopisy.

Predátorské časopisy. Ústřední knihovna ČVUT [online]. c2010 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z: https://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/predatorske-casopisy. 

Číst dál: Predátorské časopisy

 • Přečteno: 194

Otevřený přístup

Otevřený přístup

 buffer_4017483

"Open Access" logo by art designer at PLoS is licensed under CC BY-SA 3.0.

 

Otevřený přístup je jedním ze základních kamenů otevřené vědy.

Jedná se o publikační režim, který umožňuje okamžitý, trvalý a bezplatný online přístup k vědeckým výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu – tedy k recenzovaným vědeckým časopiseckým článkům, příspěvkům ve sbornících, monografiím či datovým souborům.

Přínosy otevřeného přístupu: 

 • Zvýšení viditelnosti a dostupnosti vědecké práce.
 • Zvýšení kvality výzkumu i úrovně vzdělání díky přístupu k většímu množství informačních zdrojů.
 • Zvýšení citovanosti a prestiže vědce i jeho pracoviště.
 • Efektivnější využití výsledků i financí (eliminace duplicity).
 • Rozšíření možností evaluace výsledků výzkumu a vývoje.
 • Rychlejší sdílení znalostí a nejnovějších poznatků, zefektivnění vědecké komunikace ve vědeckém a akademickém prostředí.
 • Sdílení odborných a recenzovaných informací bez finančních a právních nebo technických bariér.
 • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity.

Cesty otevřeného přístupu:

 • Zelená cesta (Green Route)

Vedle publikování v tradičních uzavřených časopisech autor uloží rukopis do digitálního archivu – repozitáře (osobního, institucionálního, předmětového), a to buď ve verzi před recenzním řízením (tzv. preprint) nebo po něm (postprint). Verze, licence, míra zpřístupnění a případné časové embargo se řídí licenčními podmínkami, které autor podepisuje ve smlouvě s vydavatelem.

 • Zlatá cesta (Gold Route)

Autor publikuje text ve vědeckých recenzovaných časopisech a vydavatel dá konečnou verzi textu okamžitě volně k dispozici na internet. Náklady na zveřejnění textu (tzv. APC – Article Processing Charge) zpravidla hradí vydavateli autor.

 

Formy publikování v časopisech s otevřeným přístupem:

 • Plný přístup Open Access

Text je publikován v otevřeném periodiku a je ihned dostupný, náklady na publikování (APC) nese vydavatel.

 • Open Access s časovým embargem

Text je uvolněn pro bezplatné využití až po uplynutí určité doby od vydání, zpravidla po 6 až 24 měsících.

 • Hybridní model Open Access

Nejčastěji se jedná o původně tradiční časopis, který je přístupný na základě předplatného. Autor článku uhradí náklady na publikování a vydavatel následně článek volně zpřístupní v komerčním časopise. V praxi jsou pak články vydané jako Open Access dostupné bez nutnosti předplatného. U hybridních časopisů v řadě případů dochází k tzv. double dippingu, kdy instituce zaplatí za autora poplatek za možnost publikování a zároveň titul i odebírá v rámci svého předplatného.

 

Užitečné odkazy

Otevřené časopisy

lze vyhledat v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ).

 

Otevřené repozitáře v České republice:

DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

DKNAV - digitální knihovna Akademie věd ČR (časopisy ústavů AV, od roku 2016 neaktualizováno).

Digitální repozitář Univerzity Karlovy v Praze.

Digitální knihovna Univerzity Pardubice.

Národní úložiště šedé literatury - NUŠL.

DML-CZ - digitální knihovna české matematické literatury.

 

Otevřené repozitáře v zahraničí:

OpenAIRE - platforma pro otevřené publikování dokumentů a vědeckých dat vzniklých v rámci 7. rámcového programu Evropské komise a HORIZON 2020

DOAR (Directory of Open Access Repositories) - adresář institucionálních repozitářů celého světa nabízejících svůj obsah volně k dispozici

ROAR (Registry of Open Access Repositories) - slouží k vyhledávání záznamů institucionálních a oborových repozitářů

DOAB (Directory of Open Access Books) - registr volně dostupných recezovaných knih vydaných v rámci Open Access licencí

 

Open Access Week

Open Access Week je mezinárodní projekt zaměřený na propagaci využívání otevřeného přístupu k informacím (nejen) v knihovnách a vědeckých institucích. Tato akce se pravidelně koná v říjnu a zapojují se do ní české i zahraniční vědecké instituce.

Více informací naleznete na mezinárodní stránce projektu, případně na české stránce.

 

Číst dál: Otevřený přístup

 • Přečteno: 224

Podpora publikování

Podpora publikování v režimu OA

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je členem konsorcia CzechELib. Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum spadá pod Národní technickou knihovnu a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Centrum zajišťuje pro své členy především:

 • Podporu při využívání publikačních částí smluv (agenda Open Access).
 • Výběr elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro centrální podporu.
 • Realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ.
 • Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ.
 • Podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ.
 • Podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz.
 • Správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Více podrobností naleznete na webových stránkách:

CzechElib

Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

 

Jako člen CzechElib máme u několika vydavatelů vyjednánu slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. To platí pouze pro korespondující autory z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Případný poplatek (APC – Article Processing Charge) za publikování hradí Akademická knihovna systémem tzv. tokenů. Instrukce jednotlivých vydavatelství pro publikující autory naleznete na stránce Národní technické knihovny.

Podporovaná vydavatelství:

John Wiley & Sons, Inc.

Americké vydavatelství, známé jako Wiley, působí od roku 1807 a zaměřuje se na akademické publikování a výukové materiály. V rámci Open Access lze publikovat v hybridních titulech, přičemž stávající smlouva s vydavatelstvím je platná do konce roku 2026. Seznam českých členských institucí, seznam titulů, kde je možné publikování využít, a také detailní informace pro autory jsou na stránkách vydavatele. Další podrobnosti o společnosti naleznete na domovské stránce Wiley.

Taylor & Francis

Britské vydavatelství s tradicí od roku 1798 se zaměřuje na publikování nejkvalitnějších vědeckých poznatků. V rámci Open Access jsou oprávněné všechny hybridní tituly a jedná se o typy publikací Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article. Stávající smlouva je v platnosti do konce roku 2025.

S rozsahem publikační činnosti vydavatelství se můžete seznámit zde.

Springer Nature

Springer je součástí německo-britského domu Springer Nature a od roku 2015 je jedním z nejvýznamnějších vydavatelství na světě v oblasti přírodních věd. Autoři členských institucí CzechElib mohou v režimu Open Access publikovat v hybridních titulech (nikoliv v titulech BioMed Central, titulech Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications). Stávající smlouva platí do konce roku 2025. Seznam českých členských institucí, všech titulů, kde je možné publikování využít, a také detailní informace pro autory jsou na této stránce.

Více informací vám poskytne webová stránka Springer.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers je mezinárodní profesní organizace se sídlem v USA, zaměřená především na technologie související s elektrotechnikou. Kromě publikační činnosti se věnuje pořádání konferencí. Má ve světě asi 400 000 členů ve 175 zemích a více informací naleznete zde.

Číst dál: Podpora publikování

 • Přečteno: 229

Licence creative commons

Licence creative commons

buffer_2546418

„Creative Commons“ logo by CC is used to describe the Creative Commons license

 

Creative Commons je mezinárodní nezisková organizace, která umožňuje všem lidem rozvíjet a udržovat prosperující společenství sdílených znalostí a kultury. Tyto znalosti je pak možné využít například k řešení nejnaléhavějších světových problémů a k vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

Společně s celosvětovou komunitou a mnoha partnery buduje CC kapacity a infrastrukturu, vyvíjí praktická řešení a prosazuje lepší sdílení poznatků, které je kontextuální, inkluzivní, spravedlivé, rovné, vzájemné a udržitelné.

Licence CC

Jedná se o soubor veřejných licencí, které specifikují možnosti v oblasti publikování autorských děl a stanoví podmínky, za nichž bude dílo veřejně zpřístupněno. Autoři prostřednictvím licencí nabízejí potenciálním uživatelům licenční smlouvu, na jejímž základě jim některá svá práva k dílu poskytuje a jiná si vyhrazuje.

Autorství zůstává v každém případě zachováno, dílo se však může dále rozvíjet, a navíc dalším autorům či vědcům pomůže. Zároveň šíří povědomí o autorovi, přispívá k jeho reputaci a zviditelní i jeho další práci.

 buffer_4851097

 

Odkazy

Česká stránka Creative Commons.

Globální stránka Creative Commons (v angličtině).

Číst dál: Licence creative commons

 • Přečteno: 185

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.