Open Access

„Otevřený přístup (Open Access, OA) je nový model vědecké komunikace, který se zakládá na volném a neomezeném přístupu k vědeckým informacím.“

Představení principu Open Acces: 

V tomto videu vás PhDr. Hana Landová, Ph.D., z knihovny ČZU seznámí se základními principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím: https://www.youtube.com/watch?v=7HE8L4cINGI

 

Základní informace o OA Week v ČR najdete také na stránkách www.openaccess.cz

 

 

Jaké jsou přínosy otevřeného přístupu?
 

 • Zrychluje distribuci informací
 • Přispívá ke zviditelnění vědce i instituce
 • Zvyšuje informační dopad výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • Rozšiřuje možnosti evaluace výsledků výzkumu a vývoje

 

Cesty OA publikování

 • Zlatá cesta (gold road) - autoři své odborné články publikují v OA časopisech, recenzní řízení a otevřený přístup zajišťují vydavatelé.
 • Zelená cesta (green road) - cesta autoarchivace; autoři své eprinty zpřístupňují ve vlastních otevřených repozitářích (osobních, institucionálních, předmětových).

 

Repozitáře v ČR

 

Repozitáře ve světě

 

Politiky vydavatelů

 • SHERPA/RoMEO - služba poskytující informace o vydavatelích, kteří autorům nabízejí zveřejnění jejich článku v režimu otevřeného přístupu.

 

Politiky poskytovatelů

 • SHERPA/JULIET – seznam institucí financujících výzkum, které mají jako podmínku pro poskytnutí grantu to, že výsledky budou zveřejněny na úložišti s otevřeným přístupem.

 

Další volně dostupné a otevřené zdroje

 • arXiv - archiv pro elektronické preprinty a vědecké materiály z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy a kvantitativní biologie a nelineárních věd.
 • Caritas et Veritas - odborný časopis zaměřující se na reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech vydávaný Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals - databáze časopisů s otevřeným přístupem, možnost vyhledávání dle názvu časopisu i jednotlivých článků.
 • České časopisy s Open Access
 • Google Books - databáze knih z celého světa obsahující nejen záznamy, ale mnohdy i plné texty.
 • Google Scholar -vyhledávač záznamů i plných textů studijních materiálů napříč všemi obory.
 • Open Access Journal Search Engine - rozcestník časopisů dle oborů, možnost vyhledávání.
 • PLoS JOURNALS - multioborová databáze společnosti Public Library of Science zpřístupňující plné texty elektr. časopisů.
 • RePEc - digitální knihovna tvořená dobrovolníky ze 75 zemí zaměřená na ekonomické obory.

 

Více informací o možnostech Open Access

 

Pozor na predátorské časopisy

 

Predátorské časopisy parazitují na jinak ušlechtilé myšlence otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Vznikají primárně s cílem generovat zisk, kvůli kterému rezignují na obvyklý proces řádného recenzního řízení (peer review).

 

Charakteristické znaky predátorských časopisů

 • žádné či pouze fiktivní recenzní řízení
 • rychlé publikování článku (v řádu několika dní od zaslání článku vydavateli)
 • nedodržování publikačních standardů
 • agresivní a vtíravá politika vydavatelů (zasílání e-mailů autorům, zvaní do redakčních rad a na konference jako key–note speaker)
 • nejasné informace ohledně autorských poplatků (výše poplatků často sdělována ex post)
 • názvy časopisů často zaměnitelné s jejich prestižními protějšky, např. přehození slova v názvu, přidané slovo, předložka nebo člen
 • příliš obecné názvy časopisů
 • uvádění jmen známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí
 • stejná redakční rada pro více časopisů jednoho vydavatele  
 • neexistující nebo nepřesné kontaktní údaje (obecné emailové adresy, kontaktní formuláře, fiktivní adresa společnosti nebo jen P.O. BOX)
 • zavádějící indexace časopisu (nepravdivá indexace, indexy nízké úrovně nebo formální seznamy)  
 • fiktivní metriky nebo lživá tvrzení o výši impakt faktoru a indikátorech ve Scopusu
 • velké množství plagiátů

 

Možnosti odhalení predátora a ověření kvality časopisu

 • ověření uváděné hodnoty impact faktoru v rejstříku Journal Citation Reports databáze Web of Science; případně ověření indexace časopisu v databázi Scopus nebo ERIH+ 
 • kontrola časopisu podle ISSN v registru ROAD 
 • ověření, zda časopis není uveden na Beallově seznamu (Beall’s List - archiv) predátorských časopisů. Pozn.: poslední aktualizece Beallova seznamu proběhla v lednu 2017, kdy byl blog zrušen.
 • časopisy napodobující identitu odborného časopisu (hijacked journal - archiv) naleznete zde. Pozn.: poslední aktualizece Beallova seznamu proběhla v lednu 2017, kdy byl blog zrušen.

 

Příklady některých predátorských praktik

Příklad 1 - Zavádějící metriky

 • Advance Science Index
 • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
 • Global Impact Factor
 • General Impact Factor
 • Impact Factor Services for International Journals (I.F.S.I.J.)
 • IndexCopernicus
 • Journal Influence Factor
 • Universal Impact Faktor

 

Příklad 2 - Zaměnitelné identity

Predátor

Originál

The International Journal of Engineering and Science

International Journal of Engineering Science

Veliger

The Veliger

Journal of Environmental & Analytical Toxicology

Journal of Analytical Toxicology

 

Příklad 3 - Odcizená identita

Predátor: Wulfenia (http://www.multidisciplinarywulfenia.org/)

Originál: Wulfenia (http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_DE.htm?seite=15)

 

Predátorské konference

Stále častěji se také můžeme setkat s pořádáním predátorských konferencí, jejichž hlavním účelem je vybírání konferenčních poplatků. Pozvánka na takovou konferenci se často podobá spíše nabídce cestovní kanceláře než pozvánce ke sdílení odborných informací. Základní znaky predátorských konferencí naleznete na https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/.

 

Zdroje k tématu predátorských časopisů

PLANKOVÁ, Jindra. Informační predátoři a jiná řešení. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-07-01]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2016/plankova-jindra.pdf

PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Predátorské časopisy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatorske_casopisy.pdf

Predátorské časopisy. Ústřední knihovna ČVUT [online]. c2010 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/veda/predatorske-casopisy/

 

Další užitečné zdroje

http://antipredator.vedazije.cz

https://scholarlyoa.com/

http://www.euro.cz/archiv/predatorska-vydavatelstvi-utoci-vysavaji-cesky-rozpocet-na-vedu-1255068

 

 

MENU